STATUT

STATUT FUNDACJI „KREATYWNY KOŁOBRZEG”

 wraz ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr 6/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

 Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Fundacja „KREATYWNY KOŁOBRZEG” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Zbyszka Prętkowskiego , oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kołobrzegu, dnia 10.07.2013 r. w Kancelarii Notarialnej w Kołobrzegu przy ulicy Ratuszowej 6/1, przed notariuszem Teresą Mielczarek, repertorium A numer 1116/2013. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja powstała pod nazwą „Fundacja QUEST”. Uchwałą nr 6/2017 z dnia
  29 sierpnia 2017 r., Zarząd fundacji dokonał zmiany nazwy fundacji na
  „Fundacja Kreatywny Kołobrzeg”.
 • 2
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 • 3
 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Grzybowo.
 • 4
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.
 • 5
 1. Fundacja używa pieczęci z nazwą: „Fundacja KREATYWNY KOŁOBRZEG” wraz

ze znakiem graficznym.

 

 • 6
 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 • 7
 1. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
 • 8
 1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Uzyskiwane dochody przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Fundacja może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, o ile taka wola zostanie potwierdzona jednomyślną decyzją Zarządu w drodze stosownej uchwały.
 

 

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • 9
 1. Celami fundacji są:
 1. podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju kultury i sztuki, w tym z dziedziny muzyki, fotografii, filmu,
 2. kreowanie działań, zjawisk i wydarzeń artystycznych, organizowanie eventów i imprez „outdoor”,
 3. inicjowanie i wspieranie innych działań na rzecz kultury i sztuki,
 4. popieranie i promocja różnych dziedzin twórczości artystycznej,
 5. integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych,
 6. prowadzenie przedsięwzięć oraz udzielanie pomocy działaniom pobudzającym rozwój uczestnictwa w kulturze i aktywności na polu edukacji kulturalnej,
 7. promocja młodych talentów,
 8. współpraca z organizacjami działającymi na rzecz wymiany kulturalnej,
 9. edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury,
 10. promocja miasta i gminy Kołobrzeg
 11. wspieranie młodzieży poprzez organizację warsztatów, wykładów, meetingów oraz innych wydarzeń związanych z rozwojem zawodowym
 12. działalność rozwijająca budowę społeczeństwa kreatywnego

ł. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa, w tym szeroko pojęta promocja regionalnych i polskich atrakcji turystycznych i krajoznawczych,

 1. promocja i organizacja wolontariatu,
 2. działalność charytatywna i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 

 • 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Organizowanie warsztatów, konkursów, wystaw, spotkań, festiwali, eventów i innych imprez kulturalnych, sportowych i artystycznych, w tym imprez o charakterze masowym.
 2. Organizowanie konferencji, seminariów, wykładów, meetingów, kursów i warsztatów edukacyjnych.
 3. Współprace z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie celu Fundacji oraz współprace krajową i zagraniczną z organizacjami wspierającymi rozwój kultury, a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowania celami Fundacji.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celami Fundacji.
 5. Działalność marketingowa i wydawnicza.
 6. Kontakty krajowe i zagraniczne w celach wymiany doświadczeń i organizowania wspólnych przedsięwzięć.
 7. Promowanie wartościowych wydarzeń artystycznych, sportowych, społecznych, edukacyjnych.
 8. Kreowanie na terenie Polski, a w szczególności na terenie Pomorza Zachodniego wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, biznesowych i znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym.
 9. Przygotowywanie programów i projektów dotyczących działalności statutowej.
 10. Pozyskiwanie środków materialnych na swoje cele statutowe.
 11. Organizację wolontariatu i kierowanie nim w celu realizacji celów statutowych.
 12. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami publicznymi w zakresie określonym w celach działania Fundacji.
 13. Współuczestnictwo w ogólnokrajowych i międzynarodowych inicjatywach, zgodnych z celami Fundacji,
 14. Podejmowanie współpracy ze środowiskami naukowymi, w tym uczniowskimi, akademickimi i studenckimi.
 15. Edukację ekonomiczną i biznesową młodzieży.

 

 

 • 11
 1. Dla osiągnięcia celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 

 

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • 12
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia jak również mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 • 13
 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z :
 2. subwencji osób prawnych,
 3. darowizn, spadków, zapisów i innych nieodpłatnych przysporzeń,
 4. dotacji, subwencji i innych świadczeń o podobnym charakterze,
 5. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 6. przychodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 7. dochodów z prowadzonych licytacji,
 8. odsetek bankowych,
 9. dochodów z praw majątkowych i autorskich;
 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzić mogą ponadto z dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o ile Zarząd fundacji zdecyduje o rozpoczęciu jej prowadzenia, zgodnie z paragrafem 8 punktem 2.

 

 • 14
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

 • 15
 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 • 16
 1. Fundacja może ustanawiać fundusze celowe na podstawie uchwał Zarządu Fundacji.

 

 • 17
 1. O ile Zarząd Fundacji nie postanowi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

 • 18
 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 10.000,00 złotych, (słownie: dziesięć tysięcy złotych), uzyskują, tytuł Sponsora Fundacji.

 

 • 19
 1. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty i niezbywalny.

 

 • 20
 1. Majątek Fundacji lokowany jest na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych oraz w kasie Fundacji.
 

 

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

 • 21
 1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd.
 2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora na czas nieoznaczony.

 

 • 22
 1. Zarząd Fundacji jest wieloosobowy. Zarząd wieloosobowy składa się z trzech do pięciu osób. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni Fundator lub osoba przez niego wyznaczona.
 2. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci albo odwołania Członka Zarządu przez Fundatora.
 • 23
 1. W przypadku śmierci Fundatora, Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wybiera Prezesa Zarządu Fundacji.

 

 • 24
 1. Fundator może wejść w skład Zarządu Fundacji.
 • 25
 1. Fundator, bez względu na to czy w danej chwili uczestniczy w pracach Zarządu czy też w nich nie uczestniczy, może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia.
 • 26
 1. Zarząd w szczególności:
 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
 5. ustala regulaminy,
 6. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej i działalności gospodarczej, za wyjątkiem wynagrodzenia własnego,
 8. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji;
 • 27
 1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani.
 2. Wysokości wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczna lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia.
 • 28
 1. Zarząd Fundacji składa sprawozdanie z działalności Fundacji raz w roku, ale nie później niż do 31 marca każdego roku następnego.
 2. W terminie, o którym mowa w pkt.1 Zarząd składa wymagane prawem sprawozdania i bilans ze swej działalności.
 • 29
 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa. W przypadku równowagi głosów o podjęciu uchwały decyduje Fundator.

 

 • 30

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 • 31
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.
 

 

Rozdział V

ZMIANA STATUTU

 • 32
 1. Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień, za wyjątkiem celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KONCOWE

 • 33
 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
 • 34
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Prezes lub inna osoba wyznaczona przez Fundatora.

 

 

 • 35
 1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

 • 36
 1. Statut wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia zarządzającego wpis fundacji do Krajowego Rejestru Sadowego.

 

      Dnia 29 sierpnia 2017 roku                                               Zarząd Fundacji

 

 

Przewiń do góry